fbpx

TIMEVALUE DAX Function :

Hàm TIMEVALUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm TIMEVALUE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm TIMEVALUE giúp chuyển giá trị thời gian dưới định dạng Text về đúng định dạng …