fbpx

Thuế TNDN :

Thuế suất ưu đãi thuế TNDN

Thuế suất ưu đãi thuế TNDN Căn cứ văn bản hợp nhất  Số: 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 : 1.24 Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với: a) Thu nhập …