fbpx

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn :

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Căn cứ văn bản hợp nhất  Số: 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 : Phạm vi áp dụng: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng …