Thu nhập tính thuế :

Xác định thu nhập tính thuế TNDN

      Căn cứ văn bản hợp nhất  Số: 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 : Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các …