fbpx

Startup :

Lợi ích áp dụng Lean Accounting

Theo Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS), vai trò của các nhà lãnh đạo trong tổ chức là yếu tố cơ bản của việc duy trì sự phát triển của Tư duy tinh gọn (Lean thinking). Nó thực …