StartOfYear DAX Function :

Hàm STARTOFYEAR trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm STARTOFYEAR (Start-Of-Year) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm STARTOFYEAR giúp trả về giá trị ngày nhỏ nhất trong số các giá …