ShellExecute API :

Cách gửi email cá nhân trong Excel

Bằng cách sử dụng Microsoft Outlook, việc gửi thư điện tử từ Excel thông qua macro trở nên tương đối dễ dàng. Chỉ cần tạo một tập tin Outlook và chỉnh sửa dựa trên dữ liệu từ bảng tính là xong. Nhưng nếu …