fbpx

ROW DAX Function :

Hàm ROW trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm ROW trả về một hàng (trong 1 bảng) chứa các giá trị là kết quả từ 1 biểu thức. Cách dùng / cấu trúc ROW ( <tên>, <biểu thức tính> ) Tham số <tên> : Tên đại diện cho cột kết quả. …