fbpx

ROUNDDOWN DAX Function :

Hàm ROUNDDOWN trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ROUNDDOWN trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm ROUNDDOWN giúp luôn làm tròn xuống 1 số (hướng tới số 0) tại vị trí …