fbpx

regular expression :

Cách sử dụng Regular Expression trong VBA

1. Khái niệm về Regular Expression Đây là một thuật ngữ thường dùng trong lập trình, giúp tìm ra những dữ liệu được sắp xếp theo 1 quy luật nhất định trong 1 chuỗi văn bản. Ví dụ: Những con số nằm trong 1 đoạn text: …