fbpx

MROUND DAX Function :

Hàm MROUND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm MROUND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm MROUND giúp làm tròn số tới bội số gần nhất. Cách …