fbpx

ISNONTEXT DAX Function :

Hàm ISNONTEXT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISNONTEXT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISNONTEXT kiểm tra nếu giá trị không phải là dạng Text …