fbpx

import data from another workbook :

Lấy dữ liệu từ file Excel khác

Khi xử lý dữ liệu trong Excel, chúng ta có thể làm việc với nhiều bảng tính (workbook) khác nhau. Một trong những việc thường xuyên phải thực hiện đó là việc lấy dữ liệu từ một file Excel khác (Workbook khác). Để làm được điều này …