fbpx

hàm tính tổng trong excel :

Bài tập về hàm DSUM trong Excel

Hàm DSUM là một trong những hàm thông dụng trong Excel mà được rất nhiều người sử dụng để tính tổng một cách chính xác và nhanh chóng. Cú pháp: =DSUM(Database, Field, Criterial) Trong đó: Database: Bảng dữ liệu bao gồm cả …