hàm tách tên phường quận thành phố trong địa chỉ :