fbpx

hàm SUMX :

Hàm SUMX trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm SUMX trả về giá trị tổng các số trong 1 biểu thức tính Cách dùng / cấu trúc SUMX( <bảng>, <biểu thức tính> ) Tham số <bảng> : là 1 bảng đã có hoặc 1 biểu thức tạo ra bảng, trong đó chứa …