fbpx

hàm SELECTCOLUMNS trong Power BI :

Hàm SELECTCOLUMNS trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm SELECTCOLUMNS giúp thêm cột vào trong bảng. Giá trị của cột được tạo ra bằng 1 biểu thức. Cách dùng / cấu trúc SELECTCOLUMNS ( <bảng>, <tên cột>, <biểu thức> ) Tham số <bảng> : Bảng có sẵn hoặc bảng được tạo ra …