hàm PreviousDay :

Hàm PREVIOUSDAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm PREVIOUSDAY (Previous-Day) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm PREVIOUSDAY giúp trả về giá trị ngày trước của thời …