fbpx

hàm ODD :

Hàm ODD trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ODD trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm ODD giúp làm tròn tới số nguyên lẻ gần nhất. Cách …

Hàm EVEN và hàm ODD trong Excel

Hàm EVEN và hàm ODD là hai hàm làm tròn số rất đơn giản. EVEN() làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất, còn ODD() làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất. Cả hai đều làm tròn theo kiểu chạy xa …