fbpx

hàm MINA trong Power BI :

Hàm MINA trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm MINA trả về giá trị nhỏ nhất của 1 cột, trong đó bao gồm cả các giá trị Logic và Số, Ngày tháng, Số được biểu thị dưới dạng văn bản. Cách dùng / cấu trúc MINA (<cột>) Tham số <cột> : cột muốn …