fbpx

hàm MAX trong Power BI :

Hàm MAX trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất của 1 cột. Cách dùng / cấu trúc MAX (<cột>) Tham số <cột> : cột muốn tìm giá trị lớn nhất Giá trị trả về Là số có phần thập phân. Lưu ý Chỉ …