fbpx

hàm logic :

Hàm IFS trong Excel

Hàm IFS – một hàm logic có mặt trong các phiên bản Excel 2016, Excel Online … kiểm tra một hoặc nhiều điều kiện có thoả mãn hay không và trả về giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên. …