fbpx

hàm kiểm tra dữ liệu dạng số :

Hàm ISNUMBER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISNUMBER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISNUMBER kiểm tra dữ liệu có phải là dạng Số (number) …