hàm FREQUENCY :

Chức năng và cú pháp hàm FREQUENCY trong Excel

Hàm FREQUENCY trong Excel được dùng để trả về kết quả là một mảng số học, đếm số lần xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị nào đó. Cú pháp: =FREQUENCY(Data_array,Bins_array) Trong đó: Data_array: Mảng dữ liệu …