fbpx

hàm Filter trong Power BI :

Hàm FILTER trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm FILTER giúp lọc bảng dữ liệu theo điều kiện (loại bỏ các giá trị không thỏa mãn điều kiện) Cách dùng / cấu trúc FILTER( <Bảng>, <Điều kiện lọc> ) Tham số <Bảng> : bảng cần lọc dữ liệu. Bảng này có thể là 1 …