hàm DAY trong Power BI :

Hàm DAY trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DAY trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm DAY giúp trả về giá trị số Ngày cụ thể trong 1 …