hàm DATEVALUE :

Hàm DATEVALUE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATEVALUE (Date + Value) trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm DATEVALUE giúp chuyển đổi giá trị thời gian dạng …