hàm DATE trong Power BI :

Hàm DATE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm DATE giúp trả về giá trị thời gian gồm  ngày, tháng, năm …