fbpx

hàm COUNTX trong Power BI :

Hàm COUNTX trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm COUNTX dùng để đếm số dòng có chứa giá trị là loại số (hoặc ngày tháng) trong 1 cột hoặc 1 biểu thức của 1 bảng. Cách dùng / cấu trúc COUNTX (<bảng>, <biểu thức tính>) Tham số <bảng> : tên của …