fbpx

Hàm ALLEXCEPT :

Hàm ALLEXCEPT trong Power BI DAX

Miêu tả Hàm ALLEXCEPT xóa bỏ tất cả các bộ lọc đã được áp dụng trong 1 bảng, ngoại trừ trên 1 số cột được chỉ định sẽ không bỏ lọc. Cách dùng / cấu trúc ALLEXCEPT( <bảng>, <cột>, … ) Có thể viết nhiều hơn 1 cột trong …