form :

Cách làm việc với form trong Access 2016

Việc điền thông tin vào form trở nên dễ dàng hơn nhiều so với việc điền thẳng vào bảng dữ liệu. Form giúp phân loại thông tin vào đúng nơi cần điền và đúng theo định dạng có sẵn. Từ đó khiến …
vi-tri-form-tren-desktop

Về Màn hình đôi và Form người dùng

Form người dùng có chứa biến giá trị StartupPosition, quy định về vị trí xuất hiện của form. Mặc định giá trị này sẽ được đặt là 1 (CenterOwner), có nghĩa là mẫu form sẽ được xuất hiện ở chính giữa màn …