fbpx

Doanh thu :

Doanh thu

     Căn cứ văn bản hợp nhất  Số: 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 : Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền …