fbpx

đếm trong table :

Công thức đếm số lần xuất hiện trong Table

Thông thường chúng ta hay sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của 1 nội dung trong 1 vùng. Cách làm như sau: Hàm chúng ta sử dụng là hàm COUNTIF: Range: Vùng đếm ở đây cố định điểm đầu A2, bắt đầu vùng đếm sẽ là từ ô A2 …