fbpx

CONCATENATEX DAX Function :

Hàm CONCATENATEX trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CONCATENATEX trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với dữ liệu kiểu Text. Miêu tả Hàm CONCATENATEX giúp nối các nội dung trong cùng 1 cột …