fbpx

CLOSINGBALANCEMONTH FAX Function :

Hàm CLOSINGBALANCEMONTH trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm CLOSINGBALANCEMONTH trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm CLOSINGBALANCEMONTH (Closing-Balance-Month) giúp tính lại giá trị của 1 biểu thức tại …