chứng chỉ Excel :

Quan điểm: Tự tay làm ra chứng chỉ Excel VBA

Có bạn hỏi tôi rằng: – Em cần tìm nơi cấp chứng chỉ Excel VBA, thầy biết ở đâu có cái đó không? Tôi mới hỏi lại bạn đó: – Em cần chứng chỉ để làm gì? Bạn đó: – Để xin việc thầy ạ. – Theo thầy thì chẳng ai …