fbpx

Cách thêm tab Developer :

mo-the-developer-excel

CÁCH THÊM TAB DEVELOPER RIBBON

THẺ DEVELOPER Thông thường bạn có thể phân biệt một người dùng Excel chuyên nghiệp với một người thông thường bằng cách nhìn vào thanh công cụ ribbon của họ. Những thứ như thanh công cụ QAT (Quick Access Toolbar) đầy đủ …