Cách thay đổi định dạng ngày tháng trong trục biểu đồ/PivotChart trong Excel :