Cách làm hiện ra phần gợi ý cho các đối số của hàm :