fbpx

AND DAX Function :

Hàm AND trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm AND trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm logic. Miêu tả Hàm AND kiểm tra đồng thời hai đối số (dạng biểu thức so sánh). Nếu cả 2 …