add colour to shape :

Cách đổi màu Shape bằng VBA

Chắc hẳn bạn đã biết tới việc sử dụng chức năng Conditional Formatting trong Excel để tự động thông báo khi có dữ liệu thỏa mãn điều kiện đã xác định từ trước. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một điều tương tự như vậy, nhưng là thay đổi …