fbpx
#25 ● Lấy dữ liệu từ bảng tính này qua bảng tính khác

#25 ● Lấy dữ liệu từ bảng tính này qua bảng tính khác

Đây là bài số #25 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …
#24 ● Cách xuống dòng trong một ô trong Excel

#24 ● Cách xuống dòng trong một ô trong Excel

Đây là bài số #24 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …

#23 ● Cách tạo bảng trong excel

Đây là bài số #23 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …
#22 ● Cách cố định dòng, cố định cột trong Excel

#22 ● Cách cố định dòng, cố định cột trong Excel

Đây là bài số #22 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …
#21 ● Định dạng dữ liệu theo điều kiện trong Excel, sử dụng conditional formatting

#21 ● Định dạng dữ liệu theo điều kiện trong Excel, sử dụng conditional formatting

Đây là bài số #21 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …
#20 ● Sử dụng sparklines trong Excel

#20 ● Sử dụng sparklines trong Excel

Đây là bài số #20 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …
#19 ● Chèn kí tự đặc biệt trong Excel

#19 ● Chèn kí tự đặc biệt trong Excel

Đây là bài số #19 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …
#18 ● Chèn và sử dụng textbox trong Excel

#18 ● Chèn và sử dụng textbox trong Excel

Đây là bài số #18 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …
#17 ● Cách sử dụng hàm find và replace trong excel

#17 ● Cách sử dụng hàm find và replace trong excel

Đây là bài số #17 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …
#16 ● Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

#16 ● Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel

Đây là bài số #16 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp Các kiến thức liên quan: • Excel cơ bản ➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1 ➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/ ➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online Có thể bạn sẽ quan …