Tuyentrang :

Cách sử dụng hàm Vlookup Match

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP MATCH. VLOOKUP MATCH là một trong những công thức tra cứu khả dụng trong Microsoft Excel. Bài hướng dẫn này sẽ giả định bạn đã có …

CÁCH ĐỔI EXCEL THÀNH TỆP PDF

Cách đổi Excel thành tệp PDF Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách đổi Excel thành tệp PDF. PDF là viết tắt của Portable Document Format. Định dạng tệp này được tạo ra bởi Adobe để khiến …

THAO TÁC VỚI BẢNG

Thao tác với bảng Giới thiệu Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác với bảng. Trong khi có bốn loại đối tượng cơ sở dữ liệu trong Access, các bảng được cho là quan trọng …

GIỚI THIỆU VỀ EXCEL WEBAPP

Giới thiệu về Excel WebApp Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu đến bạn Excel WebApp. Vào tháng 6 năm 2010, Microsoft đã phát hành Excel WebApp như một phần của các dịch vụ Windows Live của họ. Đây …

KHỞI ĐỘNG VỚI ACCESS

Khởi động với Access Giới thiệu Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giúp bạn khởi động với Access. Bất cứ khi nào bạn học một chương trình mới, điều quan trọng là tự làm quen với cửa sổ chương trình …

GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU

Giới thiệu cơ sở dữ liệu Giới thiệu Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu cho các bạn về cơ sở dữ liệu. Microsoft Access là chương trình tạo và quản lý cơ sở dữ liệu. Để hiểu Access, …

CÁC LOẠI THAM CHIẾU Ô

Các loại tham chiếu ô Giới thiệu Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu đến bạn các loại tham chiếu ô. Có hai loại tham chiếu ô: tương đối và tuyệt đối. Tham chiếu tương đối và tuyệt đối …

LẬP CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

Lập các công thức cơ bản Giới thiệu Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn lập các công thức cơ bản. Khi làm việc với thông tin số, Trang tính Google có thể được sử dụng để thực …

LẬP CÁC CÔNG THỨC PHỨC TẠP

Lập các công thức phức tạp Giới thiệu Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách tạo các công thức phức tạp. Bạn có thể có kinh nghiệm làm việc với các công thức chỉ chứa một toán …