#64 ● Tìm kiếm và lọc dữ liệu siêu tốc trong Excel

Đây là bài số #64 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Tìm kiếm và lọc dữ liệu siêu tốc ngay khi bạn search/đánh chữ vào hộp tìm kiếm. Ngay sau khi gõ chữ vào hộp tìm kiếm, bạn có thể thấy kết quả ngay lập tức.

Bạn có 1 bảng dữ liệu rất dài? Bạn muốn kết quả tìm kiếm được trình bày một cách dễ nhìn nhất? Đây là video dành cho bạn. Kết quả tìm kiếm hiện ra ngay khi bạn gõ chữ vào hộp tìm kiếm.

Code VBA trong video:

Private Sub TextBox1_Change()
    ActiveSheet.ListObjects("bang").Range.AutoFilter Field:=1, _
        Criteria1:="*" & [b2] & "*", Operator:=xlFilterValues
End Sub

Tìm kiếm cột lưu số

Để tìm kiếm được cột lưu số, VD: số điện thoại, số tài khoản. Ta nhận thấy các số này đều không dùng để tính toán vậy nên, để áp dụng kĩ thuật này cho việc tìm số, chúng ta sẽ chuyển số điện thoại hoặc số tài khoản sang dạng text.

Cách làm bằng tay khi nhập công thức cho 1 ô có số điện thoại là ='09812345678. Chú ý dấu ' sau dấu =.

Cách làm bớt thủ công hơn là thêm 1 cột phụ có nội dung là 1 kí tự bất kì VD n chẳng hạn. Nối cột phụ này với cột số ra 1 cột mới, sau đó dùng cột mới là cột để tìm kiếm dữ liệu.

Kĩ thuật sử dụng trong bài này cũng có thể dùng để áp dụng cho trường hợp bạn muốn tìm kiếm ở nhiều hơn một cột, phần này sẽ để dành lại cho các bạn.

Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel File

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản

VBA trong Excel

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau